นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การอนุมัติจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)

หนังสือราชการ

ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย  1. บัญชีจัดสรรเงินดอกผลฯ

ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย  2. แบบรายงานผลโครงการฯ