นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

หนังสือราชการ/สิ่งที่ส่งมาด้วย