นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ดาวน์โหลด  หนังสือราชการ

                 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เกณฑ์การประเมินฯ

                 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ  ระดับประเทศ