เรื่อง  แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1     ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2     แนวทางการใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1  คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับครู

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2  คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับนักเรียน