เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแมวพิทยา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุยวิทยา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประสุข

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี 1

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลาด

เรื่อง  แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่