นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นม.7


     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

เรื่อง  ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

คลิกดาวน์โหลดหนังสือราชการที่นี่