เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รุ่นที่1 และรุ่นที่2    

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนช่องแมวพิทยา             ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

2. โรงเรียนท่าลาด                      ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

3. โรงเรียนบ้านขุยวิทยา               ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

4. โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา             ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

5. โรงเรียนบ้านประสุข                  ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

6. โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา         ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

7. โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี     ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

8. โรงเรียนพิมายสามัคคี 1            ...คลิกดาวน์โหลดหนังสือที่นี่