เรื่อง  การตรวจสอบคุณภาพและการจัดส่ง(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2562

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ดาวน์โหลด  หนังสือราชการ

                  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศคณะกรรมการอาหารนมฯ