เรื่อง  การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1)

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/สิ่งที่ส่งมาด้วย