นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรียนผ้อำนวยการโรงเรียน บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา, บ้านขุยวิทยา, วัดจันทนาราม, พิมายสามัคคี1, ดอนมัน, บ้านกล้วย, ชุมชนโนนแดง, บ้านละหานสามัคคี, ท้าวสุรนารีฯ, บ้านหนองบัวนาค, บ้านเขว้าวิทยา, บ้านละโว้, บ้านประสุข, บ้านดงประชานุกูล, อนุบาลชุมพวงวิทยา, บ้านขุยวิทยา, บ้านกระเบื้องใหญ่, 


หนังสือราชการ