นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
2 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565) ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
3 ร้องเรียนให้มีมาตรการปรับลดค่าเทอมหรือขยายระยะเวลาชำระค่าเทอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020
4 แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนเสมอภาคเพิ่มเติม พุธ, 27 พฤษภาคม 2020
5 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่2) ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
6 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
7 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
8 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
9 การขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020
10 การดำเนินการมอบของขวัญอันเกี่ยวเนื่องจากวันสตรีสากล พุธ, 20 พฤษภาคม 2020
11 การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
12 ด่วนมาก การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมย์ามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 อังคาร, 19 พฤษภาคม 2020
13 ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
14 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)และ(ฉบับที่ 6) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
15 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องความรู้ COVID-19" ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
16 ด่วนที่สุด รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นป.1 - ม.6 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้น พุธ, 13 พฤษภาคม 2020
17 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19) อังคาร, 12 พฤษภาคม 2020
18 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย อังคาร, 12 พฤษภาคม 2020
19 กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ อังคาร, 12 พฤษภาคม 2020
20 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม อังคาร, 12 พฤษภาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 60