นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
881 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 พุธ, 08 มิถุนายน 2016
882 ด่วนที่สุด...การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
883 แบบรายงานของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้ อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
884 ขอเชิญส่งใบสมัครการประกวดภาพวาด หัวข้อ"ประเทศไทยในฝัน"ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
885 สาธิตการประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2559 อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
886 การรายงานการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นป.6และม.3ปีการศึกษา2558และการศึกษาต่อปีการศึกษา2559 พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
887 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
888 ขอความร่วมมือประสานโรงเรียนในสังกัดเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอย.น้อยในโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2559 พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
889 การจัดงาน"วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
890 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
891 ส่งคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมพวง พุธ, 11 พฤษภาคม 2016
892 ขอความร่วมมือส่งทีมตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดกิจกรรมการแสดงสมาชิก TO BE NUMBER ONE พุธ, 11 พฤษภาคม 2016
893 ขอเชิญเข้าอบรมการบ่มเพาะเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016
894 สำรวจสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พฤหัสบดี, 28 เมษายน 2016
895 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ (พ.ศ.2560-2561) พุธ, 27 เมษายน 2016
896 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) พุธ, 27 เมษายน 2016
897 การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา ศุกร์, 22 เมษายน 2016
898 การกรอกแบบสอบถามดำเนินการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา อังคาร, 22 มีนาคม 2016
899 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
900 มาตรการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "สพฐ.รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ำสู้ภัยแล้ง" ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 45 จาก 60