นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
61 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา(ฉบับที่2) อังคาร, 31 มีนาคม 2020
62 สำรวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 จันทร์, 30 มีนาคม 2020
63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
64 การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของจัวหวัดนครราชสีมา ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
65 การเปิดพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาและไม่กีดกันให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำกิจกรรม รวมทั้งแสดงออกได้อย่างมีเสรีภาพและสร้างสรรค์ ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
66 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ศุกร์, 27 มีนาคม 2020
67 มาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พุธ, 25 มีนาคม 2020
68 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พุธ, 25 มีนาคม 2020
69 การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รอบวันที่ 30 มีนาคม 2563 พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2020
70 การดำเนินการตามมติคณะคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2020
71 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พุธ, 18 มีนาคม 2020
72 มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พุธ, 18 มีนาคม 2020
73 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเขตติดโรคติดต่ออันตรายและประเทศกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019หรือโรคโควิด19(Coronovirus Disease 2019) (COVID-19) อังคาร, 17 มีนาคม 2020
74 หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พักตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อังคาร, 17 มีนาคม 2020
75 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
76 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
77 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
78 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
79 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
80 การคัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 ศุกร์, 13 มีนาคม 2020
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 60