นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1101 นโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558 จันทร์, 01 กันยายน 2014
1102 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:บ) จันทร์, 01 กันยายน 2014
1103 โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พุธ, 27 สิงหาคม 2014
1104 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใสถานศึกษา จันทร์, 18 สิงหาคม 2014
1105 ข้อมูลประชากรวัยเรียนปี 2550 (ตาม ทร.14) พุธ, 13 สิงหาคม 2014
1106 ประชาสัมพันธ์โครงการ"แนะนำหลักสูตรของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล" พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
1107 ขอเชิญสถานบันการศึกษาเข้าชมรมสวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
1108 ประชุมติดตามข้อมูลประชากรวัยเรียนและเด็กออกกลางคัน ตามแบบรายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-MES) พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
1109 แบบสอบถามการดำเนินงานกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตามนโยบายข้อที่ 6 พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
1110 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 พุธ, 06 สิงหาคม 2014
1111 โครงการขับเคลื่อนขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
1112 ประชาสัมพันธ์ออกแบบ"ตราสัญลักษณ์25ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี" อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
1113 การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1114 ส่งโปรแกรมการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1115 การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียนแก่องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1116 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1117 สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในและต่างประเทศ ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1118 ขอเชิญร่วมงาน"สพฐ.รวมพลัง คืนความสุขให้คนไทย" ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1119 การดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติใช้มิติทางศาสนา ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
1120 ด่วนที่สุด!!ข้อมูลการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ศุกร์, 04 กรกฏาคม 2014
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 56 จาก 60