นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
841 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ (พ.ศ.2560-2561) พุธ, 27 เมษายน 2016
842 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) พุธ, 27 เมษายน 2016
843 การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา ศุกร์, 22 เมษายน 2016
844 การกรอกแบบสอบถามดำเนินการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา อังคาร, 22 มีนาคม 2016
845 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
846 มาตรการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง "สพฐ.รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ำสู้ภัยแล้ง" ศุกร์, 18 มีนาคม 2016
847 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
848 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนกำพร้ายากจนให้เรียนและฝึกอาชีพ พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
849 รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
850 ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมอบรมการนำหลักปรัชญษเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ :บ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
851 การสมัครเข้ารับการฝึกการอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) 3 ท่อน พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
852 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกการอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้สูง (A.T.C.)ขั้น 2 ท่อน พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
853 การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2559 - 2560 พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
854 กานคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2559 พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
855 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 08 มีนาคม 2016
856 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 อังคาร, 08 มีนาคม 2016
857 ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองตาบอดสี อังคาร, 08 มีนาคม 2016
858 โครรงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค/โรงเรียนอนุบาลปลอกโรค อังคาร, 08 มีนาคม 2016
859 ขอรับความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
860 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาปีการศึกษา 2559 ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 43 จาก 58