นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

         ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 นั้น

         ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน ตามแบบที่ส่งไปให้ แล้วส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการแต่งตั้งภายในวันที่ 1 กันยายน 2562


อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

2. คำชี้แจง  ดาวน์โหลด

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ   ดาวน์โหลด

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 แบบ ดังนี้

      4.1 สำหรับตำแหน่งครูผู้สอน  ดาวน์โหลด 

      4.2 สำหรับตำแหน่งนักการภารโรง  ดาวน์โหลด

      4.3 สำหรับตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ดาวน์โหลด

      4.4 สำหรับตำแหน่งธุรการโรงเรียน  ดาวน์โหลด

5. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลว. 24 กรกฎาคม 2560  ดาวน์โหลด