นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การนับจำนวนพนักงานราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

         และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่มีพนักงานราชการ

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จะดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2562) จึงขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการดำเนินการ ดังนี้

         1. ตรวจสอบความถูกต้องและนับจำนวนพนักงานราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 ตามบัญชีรายชื่อฯ ที่ส่งมาด้วย แล้วรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทราบ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2562 

         2. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามหนังสือที่อ้างถึง แล้วนำผลการประเมินผล การปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  มากรอกผลการประเมินลงในเอกสารหมายเลข 2 แล้วส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ดำเนินการตามที่กล่าวมาตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้วรายงานเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทราบภายในวันที่กำหนด

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

        1. หนังสือนำส่ง คลิก 

        2. ตัวตนพนักงานราชการที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 คลิก  

        3. แบบบัญชีแจ้งผลคะแนน(เอกสารหมายเลข 2) คลิก  

        4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ คลิก 

        5. แนวทางการประเมินฯ หนังสือ สพฐ.ที่่ 04009/1426 ลว. 26 มี.ค.2555 (หนังสือที่อ้างถึง) คลิก