นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   สำรวจความต้องการวิชาเอก

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทุกโรงเรียน

             ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2562 รอบที่ 2

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีอัตราว่างตำแหน่งครู จากการย้าย ลาออก เสียชีวิต เปลี่ยนตำแหน่ง คืนอัตราว่างการสอบกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2551 และคืนอัตราเกษียณปี พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลการย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โรงเรียนได้วิชาเอกตรงกับต้องการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสนอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาดำเนินการ จึงขอให้โรงเรียนที่มีตำแหน่งว่างหรือคาดว่าจะว่างให้แจ้งความต้องการวิชาเอกที่จำเป็นและขาดแคลนตามมาตรฐานวิชาเอก จำนวน 3 - 5 วิชาเอก โดยเรียงตามลำดับความสำคัญวิชาเอกที่ต้องการ แล้วส่งไปให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562

             อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร  คลิก