นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร ดังนี้

      1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

      2. บัญชีรายชื่อธุรการ  ดาวน์โหลด

      3. แบบบันทึกการจ้าง  ดาวน์โหลด

      4. แนบท้ายบันทึกการจ้าง  ดาวน์โหลด

      5. เอกสารแนบบันทึกการจ้าง  ดาวน์โหลด