นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักการภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 4

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดเอกสาร ดังนี้

      1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

      2. แบบสัญญาจ้างนักการภารโรง  ดาวน์โหลด

      3. แบบสัญญาค้ำประกันนักการภารโรง  ดาวน์โหลด

      4. บัญชีรายชื่อนัการภารโรง (sp2)  ดาวน์โหลด

      5. คำชี้แจง  ดาวน์โหลด

      6. แบบกรอกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  ดาวน์โหลด