นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ในตำแหน่งที่ว่าง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

**************************

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

     1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

     2. ประกาศ/ รับสมัครคัดเลือกฯ  ดาวน์โหลด

     3. ประกาศ/ องค์ประกอบการย้ายฯ  ดาวน์โหลด

     4. แบบคำขอย้าย  ดาวน์โหลด