นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   จัดสรรงบประมาณปี.พ.ศ.2563.งบดำเนินงาน.รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่ได้รับจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 4 เดือน(ตุลาคม 62 – มกราคม 63) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว ตามสัญญาจ้างเดิมตามที่เคยจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมิน ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

     1. หนังสือนำส่งแจ้งต่อสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด

     2. บัญชีรายชื่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ดาวน์โหลด 

     3. แบบสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ดาวน์โหลด

     4. แบบสัญญาค้ำประกันพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ดาวน์โหลด

     5. คำชี้แจงการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด