นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือน(ตุลาคม 62 –มกราคม 63) ซึ่งได้แจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าวที่มีสัญญาจ้างเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำสัญญาจ้างไปแล้วนั้น โดยลักษณะการจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมตามที่เคยจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดสรรงบประมาณเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้รับจัดสรรอัตราเพิ่มจำนวน 28 อัตรา รวมกับผู้ครองตำแหน่งเดิมเป็น 113 อัตรา สำหรับการจ้างรายใหม่ให้ใช้วิธีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  โดยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการให้ไปประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดสรรอัตรา ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมลำมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

       1. หนังสือนำส่งแจ้งประชุม  ดาวน์โหลด

       2. บัญชีรายชื่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ดาวน์โหลด

       3. วาระการประชุม  ดาวน์โหลด  ดาวน์โหลด