นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) และอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนและเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) และกรณีที่สอบบรรจุได้หรือลาออกจากโครงการในกรณีใดๆ ให้ตัดอัตรานั้นออกทั้งหมดไม่สรรหาอัตราใหม่มาทดแทนและรายงานอัตราส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามบัญชีรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ ที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนดเท่านั้น ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยด่วนที่สุด เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องจ้างตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

2. บัญชีรายชื่อบุคลากรวิทย์-คณิต ปีงบ 63  ดาวน์โหลด

3. แบบสัญญาจ้าง ปีงบ 63  ดาวน์โหลด

4. แบบสัญญาค้ำประกัน ปีงบ 63  ดาวน์โหลด

5. คำชี้แจงการจัดทำสัญญา ปีงบ 63  ดาวน์โหลด