นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ

         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 4 เดือน(ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) และจัดสรรอัตราเพิ่มจำนวน 28 อัตรา รวมเป็น 113 อัตรา โดยมีผู้ครองตำแหน่งเดิม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จำนวน 85 ราย และได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้ประชุมพิจารณาจัดสรรใหม่แล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย(1) – (3) และได้ดำเนินการเรียกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าวมาประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดสรรอัตราแล้ว สำหรับรายที่มีสัญญาจ้างเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลักษณะการจ้างเป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมตามที่เคยจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับการจ้างรายใหม่ให้ใช้วิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงให้โรงเรียนที่ถูกเกลี่ยอัตราและโรงเรียนที่ย้ายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(2) รายที่อยูในลำดับที่ 1 – 12 ส่งตัวตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนใหม่ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 แล้วรายงานให้ทราบ และรายที่อยู่ในลำดับที่ 13 – 85 ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเดิม สำหรับอัตราว่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างในตำแหน่งดังกล่าวมาแทนตำแหน่งที่ว่างต่อไป

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่ง แจ้งการจัดสรร  ดาวน์โหลด

2. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรใหม่  ดาวน์โหลด

3. บัญชีรายชื่อพี่เลี้ยงเด็กพิการครองตำแหน่งที่จัดสรรใหม่  ดาวน์โหลด

4. บัญชีอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ดาวน์โหลด