นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   รายงานตัวเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

เรียน   ผู้ผ่านการคัดเลือกเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ลำดับที่  8 - 47

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ มีอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำนวน 28 อัตรา

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงประสงค์เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 81/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 มาแทนตำแหน่งที่ว่าง จึงขอให้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว ไปรายงานตัว เพื่อบันทึกตกลงจ้างและปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.30 น.  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 หากไม่มารายงานตัว ตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สำหรับการจ้างโดยใช้วิธีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระยะเวลาการจ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

     1. หนังสือนำส่ง แจ้งให้มารายงานตัว  ดาวน์โหลด

     2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  ดาวน์โหลด

     3. บัญชีรายละเอียดอัตราว่าง  ดาวน์โหลด

     4. แบบบันทึกขอสละสิทธิ์  ดาวน์โหลด