นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน... 

        ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563(งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 จำนวน 19 อัตรา

         สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(ตามบัญชีรายชื่อที่จัดสรร) ดำเนินการบันทึกตกลงจ้างและสั่งจ้างตามระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณเมื่อดำเนินการเสร็จส่งให้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ภายในวันที่ 22 ม.ค. 2563


อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

   1. หนังสือนำส่งแจ้งการจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ดาวน์โหลด

   2. แบบบันทึกตกลงจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ดาวน์โหลด

   3. บัญชีการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ดาวน์โหลด

   4. คำชี้แจงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ดาวน์โหลด

   5. แนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ดาวน์โหลด