นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอน

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน........

       ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยมติคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเกลี่ยอัตราพนักงานราชการตำแหน่งที่มีคนครอง จำนวน 18 อัตรา และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิกฤตตำแหน่งที่มีคนครอง จำนวน 6 อัตรา รวม 24 อัตรา และได้พิจารณาจัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครู จำนวน 1 - 3 คน เป็นดับแรก จำนวน 35 โรงเรียน โดยได้เชิญพนักงานราชการ และครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มาประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนในวันที่ 21 มกราคม 2563  และให้รายที่ถูกเกลี่ยอัตราได้เลือกสถานศึกษาแล้ว

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการ เกลี่ยอัตรากำลังตามคำสั่งที่ส่งมาให้นี้ แจ้งพนักงานราชการและอัตราจ้างที่มีรายชื่อในคำสั่งทราบ แล้วส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วรายงานให้ทราบ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราเมื่อได้รับรายงานตัวแล้วแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทราบ สำหรับการจัดทำสัญญาจ้างจะทำได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

     อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร คลิก