นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)

        รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่มีพนักงานราชการ

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมเงินเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการจำนวน 4 เดือน(เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563) งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเงินสมทบกองทุนทดแทน(เพิ่มเติม)

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ตามบัญชีที่ส่งมาให้นี้ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ระยะเวลาจ้าง 1 เดือน(1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563) ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างต้องตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารดังนี้

         1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

         2. บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ  ดาวน์โหลด

         3. แบบสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด