นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2563

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

        ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด นั้น

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีข้าราชการครูที่มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาแห่งใหม่ในสังกัด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงให้โรงเรียนนำรายชื่อข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้ายที่ส่งไปให้ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบ แล้วส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้รับความเห็นชอบถือว่าคณะกรรมการฯ ไม่ขัดข้อง เห็นควรรับย้าย กรณีมีตำแหน่งว่างหรือคาดว่าจะว่าง และให้แจ้งความต้องการวิชาเอกที่จำเป็นและขาดแคลนด้วยตามมาตรฐานวิชาเอก จำนวน 1 - 5 วิชาเอก

อ่านรายละเอัยดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

        1. หนังสือนำส่ง  ดาวน์โหลด

        2. บัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ ประสงค์ขอย้ายปี 63 ดาวน์โหลด