นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(ครั้งที่ 3) 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 ที่มีพนักงานราชการ

         ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบบุคลากร เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563) จำนวน 5 เดือน(มีนาคม 2563 – กรกฎาคม 2563)

          สพป.นครราชสีมา เขต 7 จึงขอให้โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ตามบัญชีที่ส่งมาให้นี้ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง แล้วส่งไปให้ สพป.นครราชสีมา เขต 7 เพื่อดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ การจัดทำสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

          1. หนังสือนำส่ง แจ้งดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด

          2. บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ ตำแหน่งที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มี.ค. 63  ดาวน์โหลด

          3. แบบสัญญาจ้าง ชุดที่ 1 สำหรับรายเดิม ลำดับที่ 1-96 ของบัญชี  ดาวน์โหลด

          4. แบบสัญญาจ้าง ชุดที่ 2 สำหรับรายจ้างใหม่ 2 มี.ค.63 ลำดับที่ 97-105 ของบัญชี  ดาวน์โหลด

          5. คำชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง  ดาวน์โหลด