นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7

        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต


         ด้าย สพป.นครราชสีมา เขต 7 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา จึงประกาศให้ข้าราชการครูฯ สายผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้

   1. หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

   2. ประกาศฯ /ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด

   3. ประกาศฯ /องค์ประกอบการประเมิน ฯ  ดาวน์โหลด

   4. แบบคำร้องขอย้าย  ดาวน์โหลด

   5. แบบบัญชีงบหน้า  ดาวน์โหลด


         - 
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/9 ลว. 29 ก.ค. 54  ดาวน์โหลด

         - หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/24 ลว. 31 ก.ค. 60  ดาวน์โหลด