นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

คัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรียน  ผู้สมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2555

ตาม ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 77/2555 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  เรื่อง การคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งตามประกาศจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 นั้น

สพฐ. ได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก สพฐ. มีการหารือ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น สพป.นครราชสีมา เขต 7 จึงขอชะลอการประกาศรายชื่อจนกว่า สพฐ. จะแจ้งผลการหารือดังกล่าว  ...คลิกอ่านหนังสือราชการ