นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน
ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน โดยมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 10/2556  วันที่  26  ตุลาคม  2556  บัญชีรายละเอียด