นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

press การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ( ๑ มาราคม ๒๕๕๗ ) คลิกดาวน์โหลด

!!! ขอให้พนักงานราชการตรวจสอบ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และการคำนวณอัตราค่าตอบแทน

ใหม่ หากมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้งล้วงหน้าที่เจ้าหน้าที่ โทร.๐๔๔-๔๗๗-๐๑๔ ต่อ ๑๖