นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การต่อสัญญาจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

icon-pdf  หนังสือส่ง
 icon-pdf สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน