นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การส่งต่อสัญญาจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลด ศธ 04068/1508
  สัญญาจ้าง
  รายชื่อเจ้าหน้าที่ ธุรการ