นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เปลี่ยนตำแหน่งและตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประถมศึกษา

และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดาวน์โหลด :ศธ 04068/1636(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
  :ศธ 04068/1637(ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 6)
  :ศธ 04068/1638 (ผู้อำนวยการ สพม.นครราชสีมา เขต 31)
 

:คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่ 246/2558 สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558