นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04068/1776
  คำสั่ง สพป. เขต 7 ที่ 267/2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558