นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ดาวน์โหลด ที่ ศธ 04068/1788
  :ประกาศ
  :กำหนดการคัดเลือก
  :ตารางสอบ
  :รายละเอียดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน
  :หลักสูตรการคัดเลือก
  :ใบสมัคร