นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

อนุมัติการย้าย กานเปลี่ยนตำแหน่ง โดยมติ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7 ครั้งที่ 8/2558 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ดาวน์โหลด :คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7
  :บัญชีรายละเอียดอนุมัติการย้าย(โรงเรียนออกคำสั่ง)