นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

       ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้แจ้งนโยบายการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และมีคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว พร้อมทั้งแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว นั้น
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติเป็นหลักการให้โรงเรียนในสังกัดประสงค์ที่จะขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ โดยให้ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เมื่อดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งสำเนาสัญญาจ้างพร้อมคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพื่อตรวจสอบและเป็นหลักฐานต่อไป 

      จึงขอให้โรงเรียนที่ประสงค์จะขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการโดยดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

      1. หนังสือนำส่ง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด

      2. คำชี้แจงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด

      3. แบบขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด

      4. แบบรายงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด

      5. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 269 ลงวันที่  28  กันยายน  2559 ดาวน์โหลด