นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

         ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ที่กำหนดใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้โรงเรียนดำเนินการรวบรวมและจัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในเดือนมกราคม 2560 เป็นเวลา 15 วันทำการ พร้อมกันตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูทราบ และถือปฏิบัติ และขอเรียนว่าคำร้องขอย้ายที่ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 นั้น  ไม่อนุญาตให้บันทึกเพิ่มเติมหรือขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ในคำร้องขอย้ายทุกกรณี ภายหลังจากวันที่ยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย  ดังนี้

          หนังสือนำส่งแจ้งการย้าย (หนังสือ สพป.นม.7 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04068/5341 ลว 30 ธ.ค.59) ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

          (1) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ  ดาวน์โหลด

          (2) ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูฯ   ดาวน์โหลด 

          (3) รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบพิจารณาการย้ายข้าราชการครูฯ  ดาวน์โหลด    

          (4) สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว154 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  ดาวน์โหลด

               เรื่อง ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

          (5) คำชี้แจงการส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ประจำปี 2560  ดาวน์โหลด

แบบคำร้อง
           แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด

           แบบบัญชีงบหน้างบหน้าคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด