นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ที่กำหนดใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ให้โรงเรียนดำเนินการรวบรวมและจัดส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ประสงค์ขอย้าย ส่งไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ภายในเดือนมกราคม 2560 เป็นเวลา 15 วันทำการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดปฏิทินการย้ายข้าราชการครูฯ และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการย้าย นั้น

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู จำนวน 11 อัตรา(ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2560) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ


รายละเอียดตำแหน่งว่าง(ดาวน์โหลด)