นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

          ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ฉบับที่ 107/2559 ประกาศ  ณ วันที่ 28 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จากเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 13  มกราคม  2560  นั้น

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอเพิ่มเติม หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

อ่านรายละเอียด