นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

       ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ฉบับที่ 15/2560 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย และหรือเปลี่ยนตำแหน่ง และหรือรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประกาศ  ณ  วันที่ 30 มกราคม 2560 (หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่ ศธ 04068/77 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในการส่งคำร้องย้าย/โอน  ดังนี้

1. องค์ประกอบการพิจาณาการย้าย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ดาวน์โหลด

2. องค์ประกอบการพิจาณาการย้าย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ดาวน์โหลด

3. แบบคำร้องขอย้าย ดาวน์โหลด