นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  เรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน“โครงการคืนครูให้นักเรียน”

        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน “โครงการคืนครูให้นักเรียน”ไปรายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดังนี้

1. นายณัฐตะวัน  จารัตน์  ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 11

2. น.ส.จีรประภา  ยนต์พิมาย  ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 12

3. น.ส.วราลี  ชำนาญสิงห์  ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 13 กรณีสำรอง

อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลด