นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีพนักงานราชการ

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีข้อราชการที่จะชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวแนวใหม่ เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอให้โรงเรียนแจ้งพนักงานราชการ ไปประชุม  ณ  ห้องประชุมลำมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลด