นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

        ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต

          ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต ไปกำหนดที่สถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลังครู ตามนโยบายการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวแนวใหม่ เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีความคล่องตัว ในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ขอให้โรงเรียนแจ้งพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต ดังบัญชีรายชื่อที่ส่งมาให้พร้อมนี้ ไปประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจตามนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมลำมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ในวันที่  23  มีนาคม  2560  เวลา  10.00 – 12.00 น.

*หนังสือนำส่งแจ้งประชุม ดาวน์โหลด

*บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ดาวน์โหลด

*บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต ดาวน์โหลด