นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
     
  ผอ.สพป.นม.7

       นายบุญหมั่น  ค้าทอง
       
   รอง ผอ.สพป.นม.7

     นายดิลก ศิรินาคดิลก
     
   รอง ผอ. สพป.นม.7

      นายประมวล บุญทีฆ์
      
รอง ผอ.สพป.นม.7

เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างอัตราจ้างรายเดือนจากเงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีลูกจ้างอัตราจ้างรายเดือนจากเงินงบประมาณ

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  ขอให้โรงเรียนที่มีตำแหน่งลูกจ้าง ดังบัญชีรายชื่อที่ส่งมาให้ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินดังบัญชีหมายเลข 2 โดยแยกแบบการประเมินให้ถูกต้องตรงกับตำแหน่ง ตามแบบที่ส่งมาให้ เพื่อนำผลไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ แล้วกรณี เมื่อดำเนินการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทราบ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2560 ทั้งนี้ ในการต่อทำสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างต้องมีระดับผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป

หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด

คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อลูกจ้างอัตราจ้างรายเดือนจากเงินงบประมาณ 

 

 

แบบประเมินฯ